ข้อมูลในแต่ละจังหวัดประกอบด้วย

 

1. ข้อมูลเครือข่ายสาธารณสุข

1.1 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต

1.2 จิตแพทย์,พยาบาล ป.โท,พยาบาล PG,สหวิชาชีพ