ข้อมูลในแต่ละจังหวัดประกอบด้วย

 

1.ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 อนาเขต

1.2 ประชากร

1.3 กลุ่มวัย/เพศ/อายุ

1.4 ศาสนา/อาชีพ

1.5 เขตการปกครอง