วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทําการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน