ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

 

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562(สขร.1) 

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562(สขร.1) 

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562(สขร.1) 

  สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562(สขร.1)

  สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน(สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม(สขร.1)

 

 


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อมแซมประตูห้องทำงาน

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้การปฐมพยาบาลทางใจ PFA e-learning tool โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปรมาณ 2562

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปรมาณ 2561

 แผนการจัดซื้อพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่า Hosting และต่อพื้นที่โดเมนเนม mhc12.go.th โดยวิธีเฉพาะ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จดหมายข่าวเยียวยาจิตใจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ต.ค.61 - ธ.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร(แฟกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับประมวลผล ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างติดตั้งประตูสวิง ขนาด 0.80*2.00 เมตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำกรอบรูปพร้อมใบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำกรอบรูปพร้อมใบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำกรอบรูปพร้อมใบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปพร้อมใบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16-17 มกราคม 2561ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำกรอบรูปพร้อมใบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.)หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

งบประมาณและแผนงาน

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

 แผนปฎิบัติการประจำปี 2562

 รายงานการติดตามผลดำเนินงานโปรแกรม B&P ประจำเดือนตุลาคม

 รายงานการติดตามผลดำเนินงานโปรแกรม B&P ประจำเดือนพฤศจิกายน

 รายงานการติดตามผลดำเนินงานโปรแกรม B&P ประจำเดือนธันวาคม

 รายงานการติดตามผลดำเนินงานโปรแกรม B&P ประจำเดือนมกราคม

 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561