จัดซื้อจัดจ้าง

  แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561   

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561  

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561  

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561   

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561 

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561